Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Ejerlav for Tåstrup Sø - Formandens beretning 2006

Formandens beretning for 2006 v/formand Jakob Thulesen Dahl.

Kære medlemmer, kære generalforsamling for Ejerlav for Tåstrup Sø.

Sidste generalforsamling blev afholdt 14. december 2005.

2006 har været et særdeles stille år. Allerede den 20. februar berammede Højesteret sagen til domsforhandling. Denne skulle dog først finde sted den 14. og 15. maj 2007. Vores modpart i sagen havde anført ønske om 1½ dags domsforhandling, og så skal man langt ud i Højesterets kalender for at finde tid. Men mandag d. 14. maj kl, 0900, i Højesteret, 1. afdeling, Prins Jørgens Gård 13, København, og igen tirsdag d. 15. maj kl. 0900 – er vi nogle der sidder spændt og følger slagets gang. Interesserede er velkomne (antal – hvor mange kan der være i højesteret???)
Sagen om Tåstrup Søvej, som vi som bekendt anlagde i 2002 efter at Kort & Matrikelstyrelsen havde nægtet, at genoptage Tåstrup Søvej som matrikuleret vej; skønt dette dermed fjernede den eneste reelle adgangsvej til matrikel 31, får så sin afslutning efter næsten fem års arbejde.

8. september faldt så den dom vi alle kender. I begrundelsen for dommen udtaler landsretten at Ejerlav for Tåstrup Sø er etableret med vedtægter, hvorefter der er en fast afgrænset medlemsskare, der skal betale kontingent, og der skal vælges en bestyrelse, der udgør den daglige ledelse. Ejerlavet kan ikke anses for etableret alene med det formål at føre denne proces. Ejerlavet har på den baggrund og på baggrund af de oplysninger, der i øvrigt foreligger om ejerlavet, en sådan fasthed, at det må anses for proceshabilt, uanset at der kun er en mindre del af de medlemsberettigede, der er medlemmer af lavet. Henset til ejerlavets formål har det endvidere en retslig interesse i at få fastslået ejendomsretten til Tåstrup Sø.
…..
De sagsøgtes påstand om afvisning af sagen tages derfor ikke til følge.


Efterfølgende diskuterer landsretten så den, i de tidligere sager, manglende endelige afklaring af ejendomsretten. Landsretten konkluderer:

Ejendomsretten til Tastrup Sø tilkommer ifølge tingbogen lodsejerne i Tastrup, Stjær og Lillering. Formuleringen kan efter det foreliggende spores tilbage til søens matrikulering og må på den oplyste historiske baggrund og i overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse opfattes som dækkende alle lodsejere i Tåstrup, Stjær og Lillering. Der er efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om den faktiske råden, bredejerne og andre har udøvet på søen og dens omgivelser ikke tilstrækkeligt grundlag for at fortolke formuleringen som alene omfattende lodsejere i Tåstrup, Stjær og Lillering med ejendomme, der grænser op til søen.

Og ikke mindst kommenteres vores modparts bevisførelse:

Da de sagsøgte heller ikke på andet grundlag har sandsynliggjort, at alene lodsejere med ejendomme, der grænser op til søen, kan anses som ejere af søen, tages sagsøgernes påstand 1 til følge (at ejendsdomretten tilfalder alle lodsejere i de tre ejerlav).

Tilsvarende vandt vi jo fuldstændigt entydigt at Tåstrup Søvej altid har været adgangsvej til søen, og fortsat skal være det. Uden nogen som helst erstatning.
Desværre mistede vi retten til jagt og fiskeri, ligesom bred ejerne vandt en eksklusiv ret til græsning. Det såkaldte midtlinieprincip, eller lagkagedeling skal anvendes i forhold til den eksklusive brugsret. Dette betyder, at vi kun via aftaler med lodsejere med jord ned til matrikel 31, kan få lov til at fiske i søen. Umiddelbart tror jeg stadig at det er muligt, men i første omgang håber jeg at vi kan få mindst fiskeretten tilbage i højesteret.

Marie Cramers, der ejer et mindre lod ned mod søens matrikel har som bekendt tilbudt at vi kunne få tinglyst en adgangsret via hendes ejendom. Lavet skal naturligvis forholde omkostningerne ved dette arbejde. Indtil videre vil vi nøjes med at Marie underskriver en deklaration vedrørende retten til at gå over hendes lod.

Foråret 2007 kommer nu igen til at stå i retssagens skær. Mange mails og en del møder bliver det vel til før vi er endelig parate, om end det givetvis bliver betydeligt mindre end tidligere. For os er det jo nu fjerde gang at præcis den samme sag skal præsenteres. Heldigvis har vi haft den samme advokat gennem alle årene. Vi skal nok stadigvæk bruge en del tid på at svare på vores modparts til tider svært forståelige påstande og krav. Det virker stadig som var almindelig omgangstone ikke eksisterer.

Som påpeget ved generalforsamlingen 2005 har bestyrelsen bestemt, at vi afvente højesterets afgørelse før vi som bestyrelse vil stille forslag om den konsekvensrettelse der naturligvis skal ske i vore vedtægter, hvis det skulle ske at vi udover græsningen taber både jagt og fiskeri. Begge parter har nu overfor højesteret kundgjort de krav der stilles i forhold til denne nye sagsbehandling. Vi har genrejst spørgsmålet om fiskeri med stang, som vi mener skulle tillades alle søens ejere. Til gengæld, kan man sige, har vi undladt at genrejse spørgsmålet om matriklens faktiske størrelse. Vi mener, at vi med Vestre landsrets ord er blevet ejere af hele matrikel 31. At vi har fået tegnet et matrikelkort og anvist en række muligheder for at det faktiske skel kan flyttes i forhold til hævdsgrænser er et gode for os. Vi har velvilligt tilbudt en mængde kvadratmeter til lodsejerne med jorder ned til matrikel 31, men retten har ikke ønsket at bruge det, ligesom de enkelte lodsejere i modpartskredsen ikke har ønsket at møde os på dette punkt. Vi vil ikke rejse krav om en hegnssyn/ skelforretning, et sådant krav må komme fra de enkelte lodsejere der måtte føle sig berørt.
Afslutningsvis lidt om økonomi. Sagen betales fortsat af de retshjælpsdækninger som først Erling og Vagn, og efterfølgende Vagn, Keld, Bent og mig selv har stillet til rådighed. Til denne sidste retssag fik vi jo velvilligt tilsagn fra yderligere to medlemmer der stiller retshjælpsdækning til rådighed. Det er Svend Andersen og Henrik Lomholt. Med 6 retshjælpsdækninger er vi fint dækket ind. I de seneste to sager har retshjælpsdækningens selvrisiko på 10% været dækket af ejerlavets medlemmer via kontingentbetaling. Dette fortsættes.

For at vi kan betale de ovenfor anførte selvrisiko-penge, samt en evt. tinglysning vedr. adgangsvejen over Marie Cramers jordlod 18b, skal vi have indtægter. Vores eneste nuværende indtægtskilde er medlemskontingent.
Bestyrelsen besluttede derfor i januar at udsende medlemsbrev, orienteringsfolder samt girokort til alle de der er eller tidligere har været medlemmer med opfordring til at finde et nyt medlem.
Jeg markerede det også ved sidste generalforsamling, men et spørgsmål som modpartens advokat brugte megen tid på i landsretten var det faktum, at vi kun var ca. 30 medlemmer, der søgte at varetage interesser for over 350 lodsejere. Retten anerkendte jo heldigvis fuldt ud lavets berettigelse som sagsøger, men jeg ville svært gerne opleve at advokat Uffe Baller på vegne af modparten må erkende at vi som interesseforening har stigende opbakning. Vi har allerede fået en håndfuld ekstra medlemmer, men kunne vi ikke i fællesskab gøre det lidt bedre. Kontakt kassereren for at få klar besked om hvordan man får indbetalt nye medlemskaber.

Søndag eftermiddag havde jeg en interessant samtale. Erling Christensen ringede og drøftede sagen med mig (måske han er tilstede – velkommen). Erling foreslog at vi samlede tilkendegivelser ind fra folk i Stjær, Lillering og Tåstrup, tilkendegivelse af at man støttede lavet i sagen om at sikre Tåstrup Sø som fælleseje.En indsamling der ikke behøvede at involvere et egentligt medlemskab i første omgang. Vi kunne givetvis få lov til at lægge en sådan liste offentligt frem hos Brugsen i Stjær. Alternativt kunne folk sende en mail til mig. Dette ville sammen med en forhåbentlig pænt voksende medlemsliste kunne bruges i sagen til maj.

Afslutningsvis vil jeg foreslå, at vi mødes igen umiddelbart efter at højesteret har afsagt kendelse. Jeg vil foreslå at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at komme i gang med et mere konkret arbejde for Tåstrup Sø.

Stjær 27. februar 2007

Jakob Thulesen Dahl
Formand.


Opdateret 21-Maj-2007   Skrevet af Jakob Thulesen Dahl   11176 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere