Stjær By-Portal
Søg på Portal:
    Login   |   Ny Bruger   |   Brugermanual   |   Anbefal Stjær By-Portal   |   Stjær By-Portal til foretrukne 18. Dec 2018 - 12:59  
Lokal Siderne
Navigation
· Forside

· Kalender
· Opslagstavlen
· Nyhedsgrupper
· Nyhedsarkiv
· Billedarkiv
· Debat Fora
· De Gule Sider
· Dokumenter
· Nyttige Links
· Downloads
· Online Spil
· Vejrudsigten

· Søg - Avanceret
· Spørgsmål & Svar
· Medlemsliste
· Top-50 Listen
· Kontakt WebMaster
Bruger Login
 Brugernavn
 Adgangskode
  
Bliv registreret som ny bruger
Har du glemt adgangskoden ?
Hvem er Online
Ingen brugere online
Gæster online: 11
Nye Brugere
Conniem Registreret indenfor de sidste 2 uger
04.12.2018 18:06
CharlotteHolst
02.12.2018 19:13
Kendifix
06.11.2018 15:41
Jesper
04.11.2018 09:41
JesperHenriksen
18.09.2018 11:57
Printervenlig Printervenlig

Ejerlav for Tåstrup Sø - Handlingsplan

Handlingsplan - Ejerlav for Tåstrup Sø (11. Februar 1999)

Handlingsplan for søen

For bestyrelsen at se må udgangspunktet være, at der udvises forståelse og tages hensyn til både naturen og brugere af naturen. Begge parter har nogle behov og ønsker, som skal tilgodeses i en afbalanceret helhed. Vi erkender, at naturen er den svage part, som skal have lov til at eksistere på egne præmisser, og brugerne er den stærke part, som kan udføre markante indgreb i naturen, eller eksistere i pagt med naturen på dennes præmisser.

Det er for bestyrelsen vigtigt at arbejde for:

Naturgenopretning og pleje

Oplevelser i naturen

Hvor naturen sættes i fokus, som den der skal hjælpes over fortidens synder og genoprettes, så den i fremtiden kan eksistere i en naturlig balance. Vi kan som brugere af naturen, kun håbe på oplevelser, når vi nænsomt færdes i denne på naturens egne præmisser, og uden at forstyrre dyreliv og vegetation.
Naturgenopretning og pleje

Registrering og tilstandsanalyse

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en nødvendighed, at få foretaget en grundig registrering og analyse af områdets tilstand, for at kunne vurdere hvilke tiltag der er nødvendige.
Denne registrering kan tage udgangspunkt i flere uafhængige afhandlinger om området. Der er i den forbindelse brug for en opdatering og sammenskrivning af tidligere observationer og rapporter.

Kort sagt, der er brug for en ajourført og grundig tilstandsrapport.

Det er endvidere bestyrelsens opfattelse, at der skal foretages en analyse af konsekvenser og nødvendigheden af forskellige indsatsområder, herunder søens mulighed for at rense sig selv over tiden.
Vi skal være opmærksomme på at tiltag kan være nytteløse, hvis der fortsat sker en stor tilledning af næringsstoffer til søen.

Mulige indsatsområder

Det er bestyrelsens opfattelse, at der bør undersøges mange indsatsområder, som der skal vælges imellem, også udfra den økonomiske formåen, praktisk gennemførelse, samt mulighed for tilskud.

Af indsatsområder peger bestyrelsen på:
  • Oprensning helt eller delvist af bundslam, som evt. kan bruges som gødning ( fosfor ) på landbrugs arealer i området. Dette må ske i et nært samarbejde med de berørte søbredsejere.
  • Mulig vandstandshævning med større vandvolumen og gennemstrømning til følge, hvilket medfører større evne til selvrensning. Desuden opnås et større vandspejl.
  • Fjernelse af siv og bevoksning langs bredkanten for at hindre tilvoksning af søen.
  • Regulering af fiskebestanden, så søens evne til selvrensning øges.
  • Udlægning af omkringliggende landbrugsområder ved søen til SFL områder (Særlige Følsomme Landbrugsområder), så der kan opnås kompensation for nedsat jordbearbejdning samt anvendelse af gødning og hjælpestoffer.
  • Frilæggelse af rørlagte tilløb af drænvand og overfladevand, for at opnå en vis naturlig rensning af disse tilløb inden de når ud i søen.
  • Genopretning af vådområder i tilknytning til søen og mosen for at fremme de omkringliggende arealers evne til at tilbageholde næringsstoffer inden de når ud i søen.
Disse tiltag vil bestyrelsen søge iværksat ved indragelse af relevante offentlige myndigheder, private fonde, samt frivillig arbejdsindsats.
Oplevelser i naturen

Adgangsveje

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er brug for 2 typer adgangsveje til søen:
  • Søens officielle matrikulære adgangsvej. Denne adgang sker via Tåstrup Søvej, fra Tåstrup. Denne vej benyttes også af Tåstrup borgerne.
  • Desuden er der brug for stiadgang til søen, for brugerne på Stjær, og på Lillering siden.
Søadgangen skal ske til fods, og der vil ikke blive etableret befæstede stier, veje og pladser. Ligeledes er det ikke planen, at etablere stiforbindelse hele vejen rundt om søen.

Færdsel på søen

Det er bestyrelsens opfattelse at færdsel på søen kun må ske i begrænset omfang og aldrig med motor og sejl. Der etableres ikke oplags faciliteter til både, og disse må ikke oplægges, ved søen i vinterperioden.

Jagt og fiskeri

Det er bestyrelsens opfattelse, at fiskeri med fiskestang skal være tilladt efter almindelige regler. Derimod mener bestyrelsen at fiskeri med garn og ruser, skal være forbudt. Ligeledes er udlæg af hyttefade forbudt.

Det er bestyrelsens opfattelse, at jagt kun skal ske i begrænset omfang, således at vildbestanden ikke uforsvarligt reduceres. Dermed får de gennemførte jagter karakter af vildtregulering. Der vil årligt blive afholdt nogle få jagter, hvor den lokale jagtforening står for den faglige og sikkerhedsmæssige afvikling. Deltagerne kan være Sølavets medlemmer, samt naboer til søen. Dog har Sølavets medlemmer fortrin. Der opkræves et rimeligt beløb for at deltage i de årlige jagter. Hvis antal deltager til jagten er over det fagligt tilladelige, trækkes der lod om pladserne.

Udlejning af jord

Der er bestyrelsens opfattelse, at de tilstødende arealer skal stilles til rådighed for omkringliggende landmænd, således at bestående aftaler søges videreført. Der må træffes gensidigt bindende aftaler for at vegetationen holdes nede i området omkring søen. Dog skal dyrkning ske med stor respekt for naturen, og arealerne må kun anvendes til afgrænsning uden brug af gødning og kemikalier.
Hegning må ikke hindre adgangen til søen, men der bør etableres færiste eller låger. Jorden må ikke bearbejdes, og græsset må ikke omlægges.


Bestyrelsen den 2. Februar 1999
Revideret og tiltrådt ved Generalforsamlingen den 11. Februar 1999


Opdateret 15-Dec-2003   Skrevet af WebMaster   12224 læsninger

Printervenlig Printervenlig
Forside  |  WebMaster - Email  |  Kontakt Formular  |  Brugermanual  |  Anbefal Stjær By-Portal  |  

Stjær By-Portal ses bedst med skærmopløsning 1024 x 768 eller højere